Typológia vysoko citlivých ľudí podľa MBTI

Čo je to MBTI

Snaha klasifikovať ľudí podľa typu osobnosti je stará ako ľudstvo samo. Určite je vám známa napríklad Hippokratova typológia, ktorá delí ľudí na cholerikov, melancholikov, sangvinikov a flegmatikov. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) alebo po slovensky indikátor typu osobnosti podľa Myersovej a Briggsovej je osobnostná typológia, ktorá rozoznáva 16 základných typov osobnosti. Test MBTI v slovenčine nájdete napríklad na tejto stránke

Trocha teórie na úvod

Ak chcete hlbšie pochopiť typológiu MBTI, musíte sa najprv oboznámiť s konceptom kognitívnych funkcií. Táto typológia totiž vychádza z predpokladu, že každý typ osobnosti preferuje pri interakcii so svetom určité kognitívne funkcie. Existuje osem kognitívnych funkcií, štyri sú orientované smerom dovnútra (introvertné myslenie, introvertné cítenie, introvertné vnímanie, introvertná intuícia), štyri sú orientované na vonkajší svet (extrovertné myslenie, extrovertné cítenie, extrovertné vnímanie, extrovertná intuícia).

Ak skombinujete tieto funkcie podľa vopred daných pravidiel (napríklad že introvertné funkcie sa musia striedať s extrovertnými), získajte 16 osobnostných typov. Každý typ osobnosti je označený štyrmi písmenkami (napríklad ESFP alebo INTJ). Pozor, tieto písmenká nereprezentujú kognitívne funkcie, ale charakteristiky, ktorými možno daný typ osobnosti popísať na osi introvert (I) – extrovert (E), intuitívny (I) – senzorický (S), mysliaci (T) – cítiaci (F), usudzujúci (J) – vnímajúci (P).

Napríklad typ osobnosti INFJ (jeden z najčastejších osobnostných typov medzi vysoko citlivými ľuďmi) možno označiť za introvertný (I), intuitívny (N), cítiaci (F) a usudzujúci (J) typ. Len na základe písmeniek však nedokážete určiť, aké kognitívne funkcie preferuje. To je stanovené v teórii. Napríklad INFJ preferujú introvertnú intuíciu, extrovertné cítenie, introvertné myslenie a extrovertné vnímanie a to presne v tomto poradí.

Význam osobnostnej typológie pre vysoko citlivých ľudí (HSP)

Aký význam má osobnostná typológia ako MBTI pre vysokého citlivých ľudí?

Existujú určite znaky vysokej citlivosti, nie vždy sa však u každého prejavia na 100 %. Poznať svoj osobnostný typ a jeho charakteristiku vám pomôže porozumieť týmto odchýlkam.

Každý osobnostný typ navyše prináša pre svojho nositeľa určité výhody a určité výzvy. Poznať svoje MBTI vám môže pomôcť porozumieť svojím silným a slabým stránkam a pootvoriť vám tak dvierka k sebarozvoju.

Hoci sa vysoká citlivosť môže vyskytovať u ktoréhokoľvek osobnostného typu, určité MBTI osobnostné typy patria medzi vysoko citlivých ľudí častejšie než iné. Keď sa pozriete na koreláciu vysoko citlivých ľudí s jednotlivými osobnostnými typmi, prídete k zaujímavému záveru. Hoci sú diplomati (NF) a analytici (NT) menšinou v populácii, tvoria väčšinu vysoko citlivých ľudí. Prečo je to tak? O tom možno len špekulovať. Podľa Junga je intuícia (kognitívna funkcia, ktorú majú tieto typy spoločnú) niečo ako porucha centrálnej nervovej sústavy. Podľa E. Aronovej je vysoká citlivosť práve vlastnosťou centrálnej nervovej sústavy. Nech je ako chce, byť menšinou či už ako vysoko citlivá osoba alebo ako človek s určitým typom osobnosti môže viesť k pocitu osamelosti. Uvedomiť si, že existuje viac ľudí ako sme my, nám môžem pomôcť tento pocit prekonať.

16 osobnostných typov ako vysoko citliví ľudia (HSP)

Na výskum Katharine Cook Briggsovej a jej dcéry Isabel Briggsovej Myersovej nadviazal David Keirsey, ktorý rozdelil 16 osobnostných typov do štyroch skupín na základe ich temperamentu.

Pomocníci

Pomocníci (SJ) tvoria najväčšiu skupinu v spoločnosti. Sú loajálni a vyznávajú tradície. Vo fyzickom svete preferujú bezpečie a stálosť a dokážu ich zabezpečiť pre seba aj ostatných. To je dôvodom, prečo ako vysoko citliví ľudí ťažko znášajú zahltenie vonkajšími stimulmi. V teoretickej rovine sú niekedy otvorení aj novým myšlienkam a nápadom. Spomedzi pomocníkov nájdeme v radoch vysoko citlivých ľudí zastúpených najmä ISFJ (ochrancov).

Photo by K. Mitch Hodge on Unsplash

ISTJ (logistik) je najčastejším typom osobnosti u mužov. Ľudia s týmto typom osobnosti sú pragmatickí a stáli. V profesijnom živote sa zaujímajú o oblasti ako ekonómia, armáda, právo a politika. V súkromnom živote sa však radi venujú umeniu či písaniu denníka – teda aktivitám, ktoré im umožňujú vyjadriť to, kým sú.
Slávni ISTJ: Princ Charles, George Bush, Hillary Clinton

ESTJ (vedúci) sú pracovití a zásadoví. Vynikajú vo vedúcich pozíciách, keďže sú rozhodní a dokážu si získať rešpekt svojich podriadených. V radoch vysoko citlivých ľudí však nie sú veľmi častí.
Slávni ESTJ: Angelina Jolie, Margaret Thatcher, Kamala Harris

ISFJ (ochrancovia) sú priateľský a lojálni. Vyznačujú sa diplomatickou komunikáciou a pragmatickými riešeniami. Často pracujú v pomáhajúcich profesiách (napríklad ako zdravotnícky personál) alebo v oblasti kultúry.
Slávni ISFJ: Matka Tereza, Ed Sheeran, Kate Middleton

ESFJ (konzul) je najčastejším osobnostným typom u žien. ESFJ sú tradične orientovaní. Dôležitá je pre nich rodina. Sú si vedomí spoločenskej hierarchie a záleží im na tom, aby ich ich komunita rešpektovala. Často pracujú na pozíciách ako učiteľ, knihovník, sprievodca v múzeu či manažér.
Slávni ESFJ: Joe Biden, Princ William, Meghan Trainor

Remeselníci

Remeselníci (SP) sú zväčšia uvoľnení a spontánni. Sú ľuďmi, ktorí žijú tu a teraz a život si radi vychutnávajú všetkými zmyslami. Ich extrovertné vnímanie ich predurčuje na to byť dobrými športovcami, hudobníkmi a vizuálnymi umelcami. Ako vysoko citliví ľudia sú remeselníci zvyčajne umiernenejší, nezriedka však patria medzi vysokou citlivých ľudí, ktorí vyhľadávajú vzrušenie (tzv. high sensation seeking HSP). V radoch vysoko citlivých ľudí nájdeme zastúpených najmä ISFP (umelcov).

Photo by Drew Darby on Unsplash

Dominantnom funkciou ISTP (majstra) je introvertné myslenie. Inklinujú k technike a strojom a vyhovuje im pracovať osamote, často ich teda nájdete na pozíciách ako IT inžinier alebo automechanik, ale aj na pozíciách, kde si človek musí zachovať chladnú hlavu v kríze, ako napríklad hasič alebo záchranár.
Slávni ISTP: Vladimír Putin, Steve Jobs, Dalai Lama

ESTP (podnikatelia) majú radi peniaze a luxus a vďaka zmyslu pre obchod a podnikanie ich často dokážu zabezpečiť pre seba aj ostatných. Zväčšia sú fyzicky zdatní a miesto teoretických úvah uprednostňujú konkrétne kroky a pragmatické riešenia. V radoch vysoko citlivých ľudí nie sú veľmi častí.
Slávni ESTP: Oskar Schindler, Winston Churchill, Madona

Podobne ako ich intuitívni príbuzní INFP, aj ISFP (umelci) často využívajú umenie ako prostriedok na sebavyjadrenie. Vďaka extrovertnému vnímaniu na druhej pozícii vynikajú v športoch ako atletika či futbal. Ich vnímavá povaha ich často vedie k práci s deťmi či zvieratami.
Slávni ISFP: Lana del Rey, Mozart, Emil Zátopek

ESFP (zabávači) neskazia žiadnu zábavu. Sú duchaprítomní a spoločenskí. V živote sa riadia vnútornými zásadami a princípmi. Sú zastúpení v povolaniach, ktoré sú finančne dobre ohodnotené a kde môžu pracovať s ľuďmi, napríklad bankár, manažér alebo lekár. Niekedy inklinujú k technickým smerom
Slávni ESFP: Katty Perry, Július Satinský, Drew Barrymor

Analytici

Analytici (NT) sa vyznačujú preferenciou pre intuíciu a myslenie. Zastúpení sú často krát v radoch vedcov, vysokoškolských profesorov a inžinierov. To však neznamená, že nemôžu patriť k vysoko citlivým ľuďom. Práve naopak, vysoko citliví ľudia (HSP) sa okrem empatie a emocionálnej reaktivity vyznačujú aj hĺbkou sracovávania podnetov.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

INTJ (architekti) sú pracovití vizionári, ktorí dosiahnu to, čo si zaumienia. Počas dňa ich môžete stretnúť na chodbách výskumných inštitútov a IT spoločností, po večeroch sa však často venujú umeniu ako forme sebavyjadrenia.
Slávni INTJ: Sylvia Plath, Sam Altman, Michelle Obama

ENTJ (vodcovia) sú rodení lídri a často ich nájdete vo vedúcich pozíciách. Predurčuje ich k tomu ich dominantné extrovertné myslenie, ktoré dokáže optimalizovať akýkoľvek proces, a introvertná intuícia, ktorá z nich robí výborných stratégov. Zvyčajne sú ambiciózni a populárni.
Slávni ENTJ: Napoleon, Kleopatra, Adele

INTP (logici) sú kreatívni a logicky orientovaní ľudia. Na rozdiel od svojich cítiacich príbuzných INFP však svoju kreativitu nevyužívajú tak často v oblasti umenia, ale skôr na rozlúsknutie teoretických problémov v oblasti vedy a techniky.
Slávni INTP: Bill Gates, Marie Skłodowska-Curie, Albert Einstein

ENTP (debatéri) zbožňujú, keď môžu diskutovať o abstraktných konceptoch s ostatnými ľuďmi a hľadať logické nedostatky v ich argumentoch. V živote majú množstvo záujmov a zo všetkých analytikov sú zvyčajne najvnímavejší voči potrebám druhých.
Slávni ENTP: Elon Musk, Leonardo da Vinci, Sokrates

Diplomati

Podobne ako analytici (NT), ani diplomati (NF) nie sú v populácii veľmi častí. Sú však mimoriadne početní v radoch vysoko citlivých ľudí. V spoločnosti často zastávajú úlohu duchovných, učiteľov, psychológov, kariérnych poradcov a spisovateľov – teda pozície, kde môžu využiť svoje sociálne cítenie (prameniace zo spojenia intuície a cítenia) a prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom.

Photo by Benjamin Davies on Unsplash

INFJ (obhajcovia) sú jednou z najzriedkavejších osobností, a preto často ostávajú svojím okolím nepochopení. Je to tak trocha paradox, pretože oni sami sa vyznačujú schopnosťou intuitívne porozumieť ľuďom, ich skrytým motívom, tajným túžbam a strachom. Nájdete ich v povolaniach, ktoré vyžadujú znalosť ľudského charakteru. O čosi zriedkavejšie ich priťahujú technické smery.
Slávni INFJ: Lady Gaga, Margaret Atwood, Ghandi

ENFJ (protagonisti) sú sociálne orientovaní. Možno ich nájsť na pozíciách, kde môžu viesť ostatných ľudí a pomôcť im naplniť ich potenciál. Čo sa týka ich vlastnej budúcnosti, sú to ambiciózni vizionári, ktorí pri napĺňaní svojich snov podnikajú konkrétne kroky.
Slávni ENFJ: Václav Havel, Kate Winslet, Pápež Ján Pavol II.

INFP (mediátori) často inklinujú k umeniu, slúži im ako prostriedok na vyjadrenie pocitov a toho, kým sú. Sú súcitní, kreatívni a uvoľnení. S gráciou sa pohybujú v oblasti abstraktných konceptov, nápadov a myšlienok, vo fyzickom svete však uprednostňujú stálosť a známe prostredie.
Slávni INFP: Lady Diana, Neil Gaiman, Audrey Hepburn

ENFP (agitátori) sú optimistickí a vnímaví. Podobne ako INFP, aj oni sú kreatívni, spontánni a súcitní. Táto kombinácia ich často vedie k umeniu, práci s deťmi alebo koučingu.
Slávni ENFP: Robin Williams, Pápež František, Oscar Wilde

Informácie o MBTI v slovenčine a češtine

Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, môžete na to využiť zdroje o MBTI v slovenčine a češtine:


Do ktorej skupiny patríte?

 2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *